| mediacus.org
 | mediacus.org

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού σας καλοσωρίζει στο site που πριν από λίγο καιρό επιμελήθηκε.

Στόχος του 5μελούς συμβουλίου είναι η έγκυρη και εύκολη ενημέρωση ασθενών, ιατρών και ειδικών του βελονισμού για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την εφαρμογή του βελονισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό άρθρα, περιλήψεις, ανασκοπήσεις εργασιών, κείμενα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που έχουμε οι ίδιοι διαβάσει, επεξεργαστεί και τελικά έχουμε κρίνει ότι είναι κατάλληλα για να εκτεθούν στον χώρο αυτό (που ανήκει στην Εταιρεία βελονισμού και τα μέλη της).

Τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη δουλειά τους και τα ιατρεία τους μέσα από αυτό το site, όπως επίσης να ενημερώσουν ασθενείς και ιατρούς με τον δικό τους τρόπο, με δικές τους εργασίες και με δικές τους απόψεις.

 

Πληροφορίες - Ενημερώσεις - Νέα / Δελτία τύπου /

Ιανουάριος 1998

Ενημερωτικό
ΤΕΥΧΟΣ 2
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1998
 
ΔΕΛΤΙΟ
Τριμηνιαία έκδοση
ΕΛΛΗΝΙΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ INTERNET

       Τον Απρίλιο του 1996 ξεκίνησε, με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφο-ρικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ένα πρωτοπορι-ακό πρόγραμμα προβολής του Ελληνικού Βελο-νισμού στο Internet. Ετσι στην ηλεκτρονική δι-εύθυνση http://www.med.auth.gr/~karanik/ δη-μιουργήθηκε ο πρώτος Ελληνικός Κόμβος (site) Βελονισμού, με τίτλο "Ιατρικές Σελίδες Βελο-νισμού" (The Medical Acupuncture Web Page).
Πολύ γρήγορα ο Κόμβος αυτός καταξιώθηκε ως μία Παγκόσμια Βάση Δεδομένων από την οποία ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικές με το Βελονισμό.
        Αναλυτικότερα, στις "Ιατρικές Σελίδες Βελονισμού", περιλαμβάνονται:
--- ερευνητικές εργασίες καταξιωμένων Ελλή-νων και ξένων Βελονιστών,
--- πληροφορίες και νέα από το χώρο του Βελο-νισμού στην Ελλάδα,
--- ανακοινώσεις για διεθνή συνέδρια,
--- θέματα Κτηνιατρικού Βελονισμού,
--- εύκολη πρόσβαση στην αγορά βιβλίων Βε-λονισμού μέσω του Internet,
--- παραπομπές σε άλλες συναφείς σελίδες,
ενώ με τη βοήθεια μηχανής αναζήτησης είναι δυνατή η ανεύρεση μιας συγκεκριμένης πληρο-φορίας με την πληκτρολόγηση λέξεων - κλειδι-ών (keywords).
        Περίπου 25.000 άτομα έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα τον Κόμβο, ο οποίος από το κα-λοκαίρι του 1997 φιλοξενεί επίσημα και προ-βάλει στο Internet το Διεθνές Συμβούλιο Ιατρι-κού Βελονισμού (ICMART).
        Αυτό όμως που αποτελεί παγκόσμια αποκλειστικότητα του Κόμβου, είναι η Λίστα Αλληλογραφίας (mailing list) που έχει δημιουρ-γηθεί με σκοπό την ανταλλαγή θεωρητικών και πρακτικών απόψεων στο Βελονισμό.

Περίπου 200 επαγγελματίες Βελονιστές (ιατροί, κτηνίατροι, ερευνητές) αποτελούν μέχρι τώρα τα μέλη της Λίστας, ενώ καθημερι-
νά διακινούνται περίπου 20 μηνύματα που περι-λαμβάνουν κυρίως παρουσιάσεις περιστατικών και τρόπους θεραπευτικής τους προσέγγισης.
       Από την μέχρι τώρα αλληλογραφία έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη Βάση Δεδομένων στην οποία μπορεί να προστρέξει ο κάθε ενδια-φερόμενος προκειμένου να αντλήσει τις πλη-ροφορίες που τον ενδιαφέρουν.

(για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το συνάδελφο Χαρίσιο Καρανικιώτη, Καλ-λιπόλεως 17, Πάρκο, 544 54 Θεσσαλονίκη, τηλ/fax 031-948088).


--- ----------


ΠΕΡΙ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι
(επιστολή του συναδέλφου κ. Μ. Καράβη)

        Τελείωσε με επιτυχία και θετικά σχό-λια η Διημερίδα της Θεσσαλονίκης (15-16 Νοεμβρίου 1997).
           Κατά γενική ομολογία, η Επιτροπή Επί-στημονικών Δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας (Ε. Παπακωνσταντίνου, Ε, Ξαρχάκου, Θ. Κριτίδου, Ε. Κωνσταντοπούλου, Μ. Παπαδάκη, Ζ. Ζωγράφος) σε συνεργασία με το Δ. Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού Βορείου Ελλά-δος (Α. Λιόλιος, Ι. Κορωναίος, Χ. Καρανικιώ-της, Δ. Βασιλάκος, Ν. Ριάμποβα) οργάνωσαν ένα άριστο εκπαιδευτικό διήμερο στο νοσοκο-μείο ΑΧΕΠΑ.
       Τριάντα συνάδελφοι ιατροί, ενεργά μέλη των Επιστημονικών Εταιρειών μας, παρα-κολούθησαν τις εργασίες, έδωσαν το δικό τους στίγμα και εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλητές.
        Τα μέλη των Εταιρειών Βελονισμού και τα μέλη του Δ. Σ. πάντα θα στηρίζουν και θα

 

επικροτούν παρόμοιες εκπαιδευτικές ή/& μετ-εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.
Ευχαριστούμε θερμά τους συντελεστές της ημερίδας.
δ ι α β ά σ τ ε . . .

        Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (πρό-εδρος, Παναγιώτης Γρ. Μελάς - Γ. Γραμματέας, Βαρβάρα Ανεμοδουρά) ζήτησε προ καιρού από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας (Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας - Τμήμα Β') να πληροφο-ρηθεί αν ιατρός (και ποιας ειδικότητας) μπορεί να λειτουργεί αυτοτελές ιδιωτικό ιατρείο ως "Ιατρείο Ομοιοπαθητικής" ή "Ιατρείο Βελονι-σμού".
         Ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας - Τμήμα Β' του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας Π. Μπακόπουλος απάντησε τα εξής:
        Απαντώντας στο αριθ. 245/22.1.97 έγ-γραφό σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι η Ομοιοπαθητική και ο Βελονι-σμός δεν είναι αναγνωρισμένες ως ιατρικές ειδικότητες στη χώρα μας.
         Παρ' όλα αυτά το Υπουργείο μας δέχε-ται την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων θερα-πείας μόνο από γιατρούς, γιατί δεν είναι δυνα-τόν να γίνει σύσταση στους γιατρούς για τη μη εφαρμογή τους, επειδή η θεραπευτική αγωγή και η μέθοδος θεραπείας είναι στην ευθύνη και την κρίση του γιατρού που τη συνιστά .


--- ----------
 

την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα
στην έδρα της Εταιρείας μας
Βασ. Σοφίας 54 --- 21.00-23.00
Ανοιχτές Συζητήσεις --- Συμμετοχή Δωρεάν
ε λ ά τ ε
05 Φεβρουαρίου 1998
------ κ. Αλ. Τηλικίδης
Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική και Διατροφή
(αναφορά και σε θέματα Παχυσαρκίας).
05 Μαρτίου 1998
------ κ. Β. Σιγάλας
Βελονισμός για την αντιμετώπιση του Πόνου σε Καρκινοπαθείς Τελικού Σταδίου.
02 Απριλίου 1998
------ κ. Ι. Καζάλη
Παραδοσιακή Διαγνωστική με την Εξέταση της Γλώσσας.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΤΗΡΙΞΤΕ
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΑΣ
ΠΕΡΙ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΙ
(ανακοίνωση της Επιτροπής
Επιστημονικών Δραστηριοτήτων)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
       Μετά από πρόταση πολλών συναδέλφων και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της Διημερίδας της Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Επιστημονικών Δραστηριοτήτων θα ζητήσει να επαναληφθεί τμηματικά σε δύο διαφορετικά Σάββατα διαφορετικών μηνών με κόστος 5.000 δρχ. για το κάθε Σάββατο εδώ στην Αθήνα στην έδρα της εταιρείας μας Β. Σοφίας 54, η Διημερίδα που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη στις 15 & 16 Νοεμβρίου 1997.
        Ελπίζουμε έτσι να δοθεί η ευκαιρία σε όλους εκείνους που δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως, ή δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, να παρακολουθήσουν τις υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος ομιλίες των συναδέλφων.

---- ----- ----


ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ

(Μ. Καράβης)

1.Τίτλος περιοδικού: "THE INTERNATIONAL JOURNAL OF AURICULAR MEDICINE", Organ of the International Association for Auricular Medicine, Eκδότης: IAAM, P.O. Box 3167, Bat - Yam, Israel 15131, tel. / fax 972- 3 - 5065616.
Λίγα λόγια: Τριμηνιαίο ιατρικό περιοδικό που δημοσιεύει ανακοινώσεις που αφορούν μόνον Ωτοβελονισμό, σε Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.
2.Τίτλος περιοδικού: "ACUPUNCTURE IN MEDICINE" Journal of the British Medical AcupunctureSociety.
Υπεύθυνος Εκδοσης: Dr. Simon Hayhoe, BMAS, Newton House, Newton Lane, Lower whittler, warrington, Cheshire WA4 4JA, tel.: 01925730727, fax 01925730492
Λίγα λόγια: Τριμηνιαίο ιατρικό περιοδικό της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού. Δημοσιεύει άρθρα βελονισμού, ανασκοπήσεις, κλινικές περιπτώσεις, διεθνή νέα, βιβλιογραφία κλπ.Σύγχρονο περιοδικό που φιλοξενεί όλες τις απόψεις, κυρίως όμως σύγχρονα άρθρα και θεωρίες.

Σας ευχόμαστε ένα χαρούμενο και δημιουργικό 1998

 

  Πίσω